Różnorodność fenotypowa komórek rakowych poddanych chemoterapii

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs POLS, grant nr. UMO-2020/37/K/NZ2/03737

W tym projekcie badamy różnice w odpowiedzi zdrowych i nowotworowych komórek na chemoterapię oraz jak odpowiedź ta koreluje z fenotypową, niegenetyczną heterogenicznością przed leczeniem. Projekt pomoże lepiej zrozumieć przyczyny niepowodzenia chemoterapii, określić ilościowo udział różnych mechanizmów prowadzących do oporności oraz opracować lepsze, prognostyczne modele matematyczne leczenia raka.

Planujemy traktować wybrane linie komórkowe (glejak, rak trzustki, rak płuc, normalne fibroblasty) lekami chemooterapeutycznymi, i obrazować komórki za pomocą zautomatyzowanego mikroskopu fluorescencyjnego. Komórki zostaną genetycznie zmodyfikowane ażeby produkowały białka fluorescencyjne; umożliwi to śledzenie komórek i monitorowanie ekspresji genów wybranych białek związanych z opornością. Obrazy z mikroskopu zostaną przetworzone w celu wyodrębnienia interesujących nas cech (poziom ekspresji genów) i zrekonstruowania filogenezy (pokrewieństwa komórek).

Łącząc dane eksperymentalne i modelowanie matematyczne, określimy odsetek komórek, które przeżyją leczenie w zależności od stężenia leku i czasu trwania leczenia, skorelujemy przeżycie z fenotypem przed leczeniem i przetestujemy proste modele dynamiki ewolucyjnej chemoterapii in vitro.

Zaangażowane osoby: Dr Pragyesh Dixit

Projekt ten jest wspierany przez Fundusze Norweskie. Fundusze Norweskie i EOG są finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Granty mają dwa cele – przyczynienie się do wyrównywania szans w Europie, zarówno społecznie, jak i gospodarczo – oraz wzmocnienie związków między Islandią, Liechtensteinem i Norwegią a 15 europejskimi państwami-beneficjentami.